Gebruikersovereenkomst Roos ComputerWorks 22 november 2018

1. Het doel van Roos ComputerWorks.
Het doel van Roos ComputerWorks is om betrokkenen zoals patiënten, hun familie en vrienden, professionals en overheden in Nederland in staat te stellen makkelijker onderling te communiceren over onder andere duimdistractie.
Roos ComputerWorks biedt een platform te bieden waarop informatie kan worden toegevoegd en gedeeld met andere gebruikers. Als een account is aangemaakt kan een gebruiker berichten plaatsen in het forum, op andere berichten reageren en mede-gebruikers een bericht sturen. Het delen van informatie doet Roos ComputerWorks op het platform zelf en door te mailen als er een nieuw bericht wordt geplaatst of als één van de gebruikers een bericht stuurt of een vraag stelt, etc.
Om gebruik te maken van de services van Roos ComputerWorks kan het nodig zijn dat men zich registreert en uw persoonsgegevens kenbaar maakt. In dit reglement staan de regels over hoe wordt omgegaan met privacy en persoonlijke gegevens.

2. Omvang en bedoeling.
Door te klikken op 'inschrijven' erkent de gebruiker dat de algemene voorwaarden van deze overeenkomst zijn gelezen en begrepen en dat deze akkoord gaat met deze gebruikers- en privacy-overeenkomst.
Deze overeenkomst kan af en toe worden gewijzigd met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als een wijziging gevolgen heeft voor de privacy of de wijze waarop we persoonsgegevens gebruiken gaat deze wijziging pas in na bekendmaking via een kennisgeving op de website van Roos ComputerWorks en via een mail aan de gebruikers.
Deze gebruikers- en privacy-overeenkomst worden samen verder de Roos ComputerWorks gebruikersvoorwaarden genoemd.

3. Gebruiker-naar-gebruiker-communicatie en delen van informatie.
Roos ComputerWorks biedt per berichtpagina een forum waar u uw opmerkingen en commentaren over een bericht kunt toevoegen en kunt reageren op reacties van anderen. Roos ComputerWorks biedt ook de mogelijkheid informatie te delen middels bericht-updates, koppelingen naar nieuwsberichten, externe websites, productaanbevelingen en andere content, te publiceren naar uw profiel en andere onderdelen van de site.
Roos ComputerWorks-gebruikers die zich registreren kunnen op Roos ComputerWorks gratis berichten, reacties, plannen of ideeën plaatsen of vragen stellen.
Roos ComputerWorks kan elke berichtpagina sluiten of content hiervan verwijderen als de content deze overeenkomst of de (intellectuele) eigendomsrechten van anderen overtreedt.
Houd er rekening mee dat ideeën die u publiceert en informatie die u deelt, zichtbaar zijn voor andere gebruikers en door hen kunnen worden gebruikt. Roos ComputerWorks kan niet garanderen dat andere gebruikers de ideeën en informatie die u op Roos ComputerWorks deelt niet zullen gebruiken. Om die reden, als u ideeën of informatie hebt die u vertrouwelijk wilt houden en/of niet wilt dat anderen deze gebruiken, of die onderhevig zijn aan rechten van derden die kunnen worden overtreden als u deze deelt, moet u deze niet publiceren op Roos ComputerWorks.
Specifiek voor het delen van  informatie die u niet openbaar zichtbaar wilt maken of voor het organiseren van een besloten feest of niet-openbaar evenement moet u kiezen voor het besloten forum ‘Alleen voor leden’. U en uw eventuele medebeheerders zijn daarna zelf verantwoordelijk voor het toelaten van personen tot uw besloten berichtpagina.
We communiceren met u via e-mail, kennisgevingen op de Roos ComputerWorks-website of via andere middelen die beschikbaar zijn of komen via onze services, inclusief mobiele tekstberichten. Via ‘Mijn Profiel’ kunt u uw instellingen wijzigen voor wat betreft hoe vaak u geïnformeerd wilt worden over welke soorten nieuwe berichten.

4. Gebruiker geschiktheid.
Door zich in te schrijven op Roos ComputerWorks verklaart u dat:

 • u volledige controle en autoriteit heeft een overeenkomst aan te gaan en hierbij geen andere overeenkomst overtreedt waar u partij in bent;
 • u geen misbruik zult maken van Roos ComputerWorks door als belanghebbende bijvoorbeeld speciaal verschillende accounts aan te maken ten einde uw invloed op uw topic te vergroten;
 • u geen rechten van Roos ComputerWorks overtreedt, inclusief intellectuele eigendomsrechten zoals copyright of handelsmerken;
 • u geen concurrent bent van Roos ComputerWorks of dat u de diensten niet gebruikt voor doeleinden die in concurrentie staan met Roos ComputerWorks.

5. Aanmeldingsgegevens.
Door zich in te schrijven op Roos ComputerWorks verklaart u dat:

 • u uw wachtwoord om in te loggen veilig en vertrouwelijk houdt;
 • u geen accounts van andere gebruikers zult gebruiken;
 • u verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt via uw account totdat u uw account sluit of bewijst dat de beveiliging van uw account buiten uw verantwoordelijkheid om in gevaar is gebracht. Als u uw account niet zelf kunt sluiten verzoeken wij u ons dit te laten weten via het contactformulier van Roos ComputerWorks;
 • u zich niet voordoet als iemand anders of als zijnde de vertegenwoordiger van een andere organisatie dan de organisatie waar u aan verbonden bent.

6. Licentie en garantie voor de content die wordt geplaatst op Roos ComputerWorks.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud en informatie die hij/zij op Roos ComputerWorks plaatst. Verder gelden de volgende bepalingen:

 1. wanneer u inhoud of informatie publiceert op een niet besloten berichtpagina, betekent dit dat u iedereen, inclusief mensen buiten Roos ComputerWorks, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken, aan u te koppelen (d.w.z. aan uw gebruikersnaam en profielfoto) en verder te verspreiden;
 2. door via Roos ComputerWorks gegevens te delen kan het zijn dat u kosten voor uw rekening krijgt van uw via internet- of uw mobiele provider en erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor deze kosten.

7. Bijdragen aan Roos ComputerWorks.
Roos ComputerWorks is ontwikkeld voor en samen met haar gebruikers. Door via ons contactformulier ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen voor verbetering van Roos ComputerWorks in te dienen bij Roos ComputerWorks erkent u en verklaart u zich akkoord dat:

 1. uw bijdrages in het contactformulier geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie bevatten;
 2. Roos ComputerWorks niet verplicht is tot geheimhouding, expliciet of impliciet, met betrekking tot de bijdrages;
 3. Roos ComputerWorks het recht heeft dergelijke bijdrages te gebruiken of openbaar te maken (of beslissen ze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doeleinde dan ook, op welke wijze dan ook;
 4. Roos ComputerWorks iets gelijksoortigs aan de bijdrages reeds in overweging of onder ontwikkeling kan hebben;
 5. u onherroepelijk alle rechten op uw bijdrages toewijst aan Roos ComputerWorks;
 6. u geen recht hebt op vergoeding van Roos ComputerWorks.

8. Veilig en prettig gebruik van Roos ComputerWorks.
Alles is er op gericht om Roos ComputerWorks veilig en prettig te houden, maar een garantie kan niet worden afgegeven. Uw hulp is nodig om Roos ComputerWorks veilig te houden. Daarom moet u zich houden aan de volgende regels:

 1. U plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Roos ComputerWorks en misbruikt de functionaliteiten van Roos ComputerWorks niet om overmatige reclame te maken anders dan eenmalig per dienst of evenement een vermelding in het forum;
 2. U verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Roos ComputerWorks niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder voorafgaande toestemming;
 3. U houdt zich op Roos ComputerWorks niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies;
 4. U uploadt geen virussen of andere schadelijke code;
 5. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden en u mag deze niet delen met anderen. Omgekeerd vraagt u mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en u meldt zich niet aan bij een account van iemand anders;
 6. U zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen;
 7. Gebruik van Roos ComputerWorks door een minderjarige laat onverlet de aansprakelijkheid van ouders of wettelijke vertegenwoordigers voor hun kind. Roos ComputerWorks kan de leeftijd van een gebruiker niet controleren en gaat er van uit dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het computergebruik van hun kinderen in de gaten houden;
 8. U zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat;
 9. U ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen;
 10. U gebruikt Roos ComputerWorks niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten;
 11. U doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Roos ComputerWorks verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Roos ComputerWorks-functionaliteiten.

9. Privacybescherming.
Teneinde het gebruik van Roos ComputerWorks zo veilig en onbeperkt mogelijk te laten plaatsvinden waarborgt Roos ComputerWorks de privacy van haar gebruikers. 

 1. De verwerking van gebruikersgegevens door Roos ComputerWorks is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de klantgegevens slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de gebruikersgegevens verzameld zijn, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Gebruikersgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.
 2. De gebruikersgegevens die Roos ComputerWorks eventueel verkrijgt zijn onder meer naam, email-adres, IP-adres en verbruiksgegevens. Alleen uw zogenaamde ‘forumnaam’ of gebruikersnaam, uw eventuele functie en uw bedrijfsnaam worden zichtbaar samen met de door u ge-uploade foto.
 3. We delen uw persoonlijke informatie niet op andere wijze aan derden zonder uw toestemming, tenzij:
  1. wettelijk of door rechterlijke uitspraak vereist;
  2. noodzakelijk om onze gebruiksovereenkomst af te dwingen bij misbruik;
  3. dat nodig is om onze services uit te voeren (om bijvoorbeeld betaalinformatie te verwerken als u professioneel gebruiker bent en een betaling via onze site verricht oid).
 4. Bij het delen van een berichtpagina via de knop: ‘mail een bericht’ verzamelt Roos ComputerWorks geen e-mailadressen van contacten van haar gebruikers voor haar eigen promotie.
 5. Samengestelde, anonieme, niet persoonlijk herleidbare en niet-inhoudelijke gegevens over het gebruik van Roos ComputerWorks kunnen naar eigen inzicht door Roos ComputerWorks beschikbaar worden gesteld aan derden voor onderzoek, voor beleidsverbetering of om onze diensten te verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor rapportages aan professionele organisaties over het aantal Roos ComputerWorksgebruikers, over de intensiteit van het gebruik of over het aantal geplaatste bericht(soort)en.
 6. Roos ComputerWorks treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen en te beveiligen. Zo is Roos ComputerWorks onder andere beveiligd middels een SSL-verbinding.

10. Wederzijds recht op beëindiging.
U kunt deze overeenkomst beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving aan Roos ComputerWorks door uw account te sluiten.
Roos ComputerWorks kan de overeenkomst en uw account op ieder moment beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving door uw account te sluiten.
Na het sluiten van uw account worden uw berichtpagina’s indien gewenst verwijderd danwel geanonimiseerd, maar blijven uw reacties in andere pagina’s omwille van de service naar andere gebruikers en de structuur van discussies in het forum behouden.


11. Beperking van de aansprakelijkheid. 

 1. Roos ComputerWorks doet er alles aan haar website te beveiligen. Er bestaat echter geen 100% garantie dat niemand zich toegang verschaft tot de informatie en deze openbaar maakt, wijzigt of vernietigt na een inbreuk van onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingen. We raden u daarom sterk aan geen vertrouwelijke informatie mee te delen via Roos ComputerWorks.
 2. Roos ComputerWorks is niet aansprakelijk voor (a) wat voor een schade dan ook of (b) andere speciale, incidentele, indirecte, strafrechtelijke of gevolgschade of verlies van gebruik, winst, opbrengsten of gegevens van u of een derde persoon als resultaat van uw gebruik van de service, eventuele platformtoepassingen, of wat voor content of ander materiaal dan ook op, geopend via of gedownload van Roos ComputerWorks.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing, ongeacht of (1) u uw claim baseert op contract, onrechtmatige daad, statuut of een andere wettelijke theorie, (2) Roos ComputerWorks wist of zou moeten geweten hebben over de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen, of (3) de beperkte middelen voorzien in deze sectie niet voldoen voor hun essentiële doeleinden; en
 4. Is niet van toepassing op alle schade die Roos ComputerWorks u met opzet of bewust kan veroorzaken in overtreding van deze overeenkomst of geldende wetgeving, of zoals anderzijds opgelegd door de geldende wetgeving die niet kan worden afgewezen op basis van deze overeenkomst;
 5. Is niet van toepassing als u een afzonderlijke overeenkomst met Roos ComputerWorks hebt afgesloten om diensten te kopen met een afzonderlijke aansprakelijkheidsbeperking die deze sectie overtreft met betrekking tot deze diensten.
 6. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze gebruikers- en privacy-overeenkomst, kunt u een e-mailbericht naar ons verzenden via het contactformulier.

Privacy policy voor Roos ComputerWorks, eigenaar van https://rooscomputerworks.eu

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://rooscomputerworks.eu is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://rooscomputerworks.eu te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Roos ComputerWorks en specifiek https://rooscomputerworks.eu, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

4) Monitoren gedrag bezoeker

Https://rooscomputerworks.eu maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

Https://rooscomputerworks.eu plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://rooscomputerworks.eu te beïnvloeden.

8) Wat verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen een beperkte set gegevens nodig voor toegang geven tot de site en toegang geven tot het forum op de site. 

Dit zijn:

 • naam.
 • e-mail, zodat we met u kunnen communiceren en noodzakelijk voor de interactie op website en forum.

Uw gegevens zullen niet gedeeld worden met andere partijen (zie hiervoor ook de gebruikersovereenkomst).

 

test test